Algemene voorwaarden

Toepassing
Op alle bestellingen die u doet op de website van de Stichting Stadboerderij Holywood zijn de Algemene Verkoopvoorwaarden van toepassing. Alle transacties lopen via Mollie Payments.

Door een bestelling bij stadsboerderijholywood.nl te plaatsen gaat u akkoord met de Algemene Verkoopvoorwaarden van Mollie Payments.

Van deze Voorwaarden kan alleen schriftelijk worden afgeweken. In dat geval blijven de overige bepalingen van deze Voorwaarden van kracht.

Aanbiedingen/overeenkomsten
Alle aanbiedingen van zijn vrijblijvend. Stichting Stadboerderij Holywood heeft het recht om prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van voorschriften noodzakelijk is.

Een overeenkomst komt pas tot stand als Stichting Stadboerderij Holywood uw bestelling heeft geaccepteerd. Stichting Stadboerderij Holywood heeft het recht bestellingen gemotiveerd te weigeren of bijzondere voorwaarden aan de levering te verbinden. Als uw bestelling niet wordt geaccepteerd, krijgt u daar zo snel mogelijk bericht van.

Prijzen en betalingen
De vermelde prijzen voor de aangeboden artikelen en diensten zijn in euro’s, inclusief btw en exclusief handlings- en verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.

Als de prijzen van de aangeboden artikelen en diensten stijgen in de periode tussen het moment dat u bestelt en de uitvoering van de bestelling heeft u het recht de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen tien (10) dagen na mededeling van de prijsverhoging.

Levering
De op de website vermelde levertijden zijn indicatief. U ontvangt uw bestelling op het door u aangegeven moment. Lukt dat toch helaas niet, ontvangt u hier tijdig bericht van.

Tot het moment van levering heeft u dan het recht de overeenkomst kosteloos te ontbinden. Overschrijding van de levertermijn geeft u geen recht op schadevergoeding.

Levering vindt plaats op het moment dat de artikelen op het opgegeven afleveradres worden aangeboden of als u de artikelen heeft opgehaald.

Reclames en aansprakelijkheid
Controleer de geleverde artikelen na ontvangst. Eventuele gebreken dient u uiterlijk binnen twee (2) maanden na ontdekking schriftelijk aan Stichting Stadboerderij Holywood te melden.

Als het artikel uiteindelijk niet aan de overeenkomst beantwoordt, heeft Stichting Stadboerderij Holywood de keuze het artikel tegen retournering daarvan te vervangen door een nieuw exemplaar dan wel de factuurprijs plus daarvoor betaalde verzendkosten terug te betalen.

Bestellingen/communicatie
Stichting Stadboerderij Holywood is niet aansprakelijk voor beschadigingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen als gevolg van gebruik van internet of andere communicatiemiddelen tussen u en Stichting Stadboerderij Holywood, tenzij er sprake is van grove schuld van Stichting Stadboerderij Holywood.

Diversen
In het geval van overmacht heeft Stichting Stadboerderij Holywood het recht om de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechtelijke tussenkomst te ontbinden door dit schriftelijk aan u mee te delen.

Recht
Op deze Voorwaarden en alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Alle geschillen tussen partijen worden uitsluitend voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

Zijn er klachten, gebreken of vragen? Neem dan contact op via onderstaande gegevens.

Stichting Stadsboerderij Holywood
[email protected]
www.stadsboerderijholywood.nl